Yin Yang

Yin Yang, 2003

avec Les Etoiles du Cirque de Pékin